началоприемвестник51видеоуроци51TV51анкетиарт51летописсигурностгодишен план


прием след 7 класприем след 7 класприем след 7 класприем след 7 клас

     Прием  2017-2018 година      
Първи клас

     На 1.09.2017 година от 18 часа ще се състои родителска среща за 1 клас 

                                                                        свободни места за III класиране 1 клас-0

 

 

Критерии

В първи клас  в училището се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, със съответните точки, както следва:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия - 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община - 30 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община - 29 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4.

Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище - 28 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

5.

Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община - 20 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

 

 Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

 

6.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 20 т.

Удостоверява се от училището по системата АДМИН.

7.

Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия - 10 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

8.

Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището - 8 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

 

Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

9.

Дете с двама починали родители - 22 т.

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.

10.

Дете с един починал родител - 20 т.

Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.

11.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 20 т.

Удостоверява се с решение на ТЕЛК.

12.

Дете от многодетно семейство – 20 т.

Удостоверение за раждане на децата.

13.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.

 

В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Забележка:  По препоръка на общественият  съвет на училището няма да използва допълнителни критерии защото се тълкуват като дискримационни

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

От 18.04.2017г

До 19.05.2017г.

Подаване на заявления по образец от родителите за участие в първо класиране.

02.06.2017г 17.00 часа

Обявяване на списъците за първо класиране.

От 05.06.2017г. до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от първо класиране.

 08.06.2017г. 17.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

От 09.06.2017г до 12.06.2017г. вкл.

Попълване на свободните места от второ класиране

13.06.2017 г. 17.00 ч.

Обявяване на списъците от второ класиране.

От 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на ученици от второ класиране.

16.06.2017 г.  17.00 ч.

Обявяване на свободните места на трето класиране.

От 19.06. 2017г до 14.09.2017 г

Попълване на свободните места.

Прилежаща територия на 51 СУ

Заявление за прием в 1 клас през учебната 2017/ 2018 година

Документите се подават на място в 51 СУ

      

НАЙ-ЖЕЛАНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЯ за 1 клас
    
Информация от в-к ТРУД

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

тел:02/9520545 ; 02/9521149         факс: 02/9521309        mail: sou51@abv.bg                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------