За вас родители
Информация за родители на деца и ученици със специални образователни потребности
Често задавани въпроси

                                              

1 Какво са специални образователни потребности СОП
   Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
• Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
• Физически увреждания;
• Умствена изостаналост;
• Езикови-говорни нарушения;
• Специфични обучителни трудности;
• Емоционални или поведенчески;
• Нарушения на общуването и комуникацията;
• Хронични заболявания, които водят до СОП;
• Множество увреждания

2 Какво означава интегрирано обучение?
   Интегрирано обучение на деца със СОП е такова обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. Това се осигорява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално–битови условия, индивидуалните образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

3 Какво да направим, ако разберем, че детето ни има СОП?
   Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в обучението си, трябва да осигурите неопходимата подкрепа и съдейства, като следвате стъпките:
Къде ?
• При личния лекар;
• При педиатър;
• При психолог;
• При друг специалист;

Екип за комплексно педагогическо оценяване
   ЕКПО е формиран в РИО в съответната област.
ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог,специален педагог, логопед, учител от общообразователно училище, социален работник и др.
   ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва видът и формата на обучение, видът на ресурсното осигоряване и подпомагане на училището, които са подходящи за обучението на детето.

4 Какво значи оценяване на СОП?
   Преценката на най-добрите възможности на Вашето дете да участва пълноценно и по най-достъпен начин в процеса на овладяване и прилагане на знания и умения.
За оценяването са необходими следните документи:
• Молба до началника на РИО от родител
• Медицински документи, издадени от съответните лекари специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания
• Психолого-педагогическа характеристика на ученика.
• Други документи
• Творчески работи на детето, писмени работи, рисунки и др.
• Удостоверение за раждане
• Ученическа лична карта
• Удостоверение за завършен етап на образование.
• Лична амбулаторна карта

5 Какво следва след оценяването
  След оценяването и насочването към учебните заведения. С тях започва работа екип от специалисти, който извършва наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвя индивидуална образователна програма за тяхното обучение

6 В кои нормативни актове е определено интегрирането на деца и ученици със СОП
• Закон за народната просвета
• Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
• Закон за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му

7 Кои са институциите в страната, ангажирани с интегрирането на деца със СОП?
• МОН
• РИО в съответната област
• Детските градини и училищата в съответната област
• Ресурсен център

КОЛОНКАТА НА СПЕЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ

Основно понятие: дете със специални образователни потребности - СОП - е синоним на широко използвания в англоезичната педагогическа литература термин chidren with special educational needs, с който се прави отказ от използваните медицински категории и акцентът се поставя върху образователните нужди на детето и педагогическият аспект на въздействие. Използва се във всички международни документи, издадени от ЮНЕСКО, които се отнасят за децата с увреждания.

 

Класификация на лицата с интелектуални затруднения

1. Слаба степен на умствена недостатъчност - 50-70 IQ - по-голяма част от тези деца са обучаеми, способни са да овладеят учебния материал и основните училищни умения и навици. Поведенческите, емоционалните и социалните им затруднения, както и потребностите от лечение и подкрепа, са по-близо до хората с нормален интелект, отколкото до специфичните проблеми на лицата с умерена и тежка умствена изостаналост. Те усвояват речта със закъснение, могат да водят разговори и да участват в клиничното интервю; постигат пълна независимост в самообслужването. Основните затруднения се наблюдават в училище. Имат проблеми с четенето и писането.
2. Умерена степен на умствена недостатъчност - 35-50 IQ - тази група деца могат да изградят професионални трудови навици; те могат да упражняват обществено полезни дейности като упражняват не сложни умения за ръчен труд. При тях развитието на езиковата система протича бавно и постиженията им са ограничени. Усвояването на навици за самообслужване изостава, трудно се развива и двигателната им система. Необходимостта от контрол е постоянна. Малка част от тях овладяват умения за четене, писане, смятане. Могат да извършват практическа работа, но задачите трябва да бъдат внимателно структурирани. Рядко достигат до независимо съществуване в зряла възраст. Могат да общуват и да се включват в прости социални дейности.
3. Тежка степен на умствена недосатъчност - 20-35 IQ - тези деца трябва да получават системен и внимателен надзор. Имат по-ниски показатели на успеваемост. Наблюдават се добре изразени двигателни нарушения.
4. Дълбока степен на умствена недосатъчност - под 20 IQ. Те имат крайно ограничени възможности. Повечето от тях са неподвижни или с крайно ограничена подвижност; трудно се контролират; преобладаваща е невербалната комуникация с тях. Силно снижена е възможността им да се грижат за основните си потребности. Ето защо са наложителни непрекъснати грижи и наблюдение.
Основните причини, в зависимост от времето на въздействие, се делят на етиологични фактори настъпили преди раждането (неблагоприятна наследственост или непълноценност на генеративните клетки на родителите; генни мутации, поради радиоактивни облъчвания или др; редица хромозомни аномалии - болест на Даун-поява на излишна 47 хромозома в ядрото на клетката и други вредни въздействия върху майката- инфекциозни заболявания по време на бременността, тежки форми на грип, шарка, скарлатина, интоксикации с алкохол, наркотици и др. препарати); по време на раждането - свързват се предимно с продължително или много бързо раждане. Тогава могат да се получат различни травми, поради притискане на детето, задушаване; разкъсване на кръвоносни съдове, което води до кислороден глад и др. След раждането причините се дължат предимно на възпалителни заболявания на главния мозък през първите три години – менингит, енцефалит, менингоенцефалит.

 

 

Основни психологически препоръки на д-р Джеймс Добсън (психолог) при работа с деца със СОП

 

наредба № 6 за децата със СОП-www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_6-02_spec_potr_hr_zab.pdf

Публикация на БХК за лицата с умствена изостаналост- www.bghelsinki.org/special/bg/2002ddmui.doc

етичен кодекс на работещите с деца-http://www.az-deteto.com/diplom/eticenkodeks.doc