началовестник51приемкръжоцитв51фото51арт51webcamмедиите за 51видеоуроци51

Анкети

 Отговори на анкетата

1. Кой е водещият за Вас фактор при избора на начално училище:

а) близостта на училището до дома; 45 24%
б) добрата материална база; 32 17%
в) педагогическия колектив; 58 30%
г) целодневната организация на обучение; 30 16%
д) постиженията на завършилите ученици. 21 11%
Other 5 3%

2. Кое от следните повлия на избора Ви на начално училище:

а) мнението на приятели/ познати; 54 43%
б) училищния сайт; 13 10%
в) медийното отразяване на училището; 15 12%
г) отворените врати и личните контакти с учителите и служителите на училището; 31 24%
д) това, че по- голямото Ви дете учи тук. 9 7%
Other 5 4%

3. Използвахте ли собствени методи при избора си:

а) да, проучих какво предлага училището; 55 38%
б) да, сравних с други училища; 46 32%
в) да, разговарях с други родители; 43 30%
г) не, не се интересувах; 1 1%
д) не, случайно избрах това училище. 0 0%
Other 0 0%

4. За Вашия избор от значение ли е наличието на училищна столова:

а) категорично да; 46 68%
б) по-скоро да; 14 21%
в) по-скоро не; 8 12%
г) без значение е за мен. 0 0%

 

 

5. Извънкласните занимания фактор ли са при избора Ви на начално училище:

а) да, определящ; 27 40%
б) да, но не държа на тях; 29 43%
в) не, не са от значение; 12 18%
г) нямам мнение. 0 0%

6. С какво искате да се занимава детето Ви след редовните часове:

а) занималня; 51 28%
б) изучаване на чужди езици; 45 24%
в) спорт; 48 26%
г) музикални дейности; 11 6%
д) танци; 25 14%
Other 4 2%

7. За да се чувства детето Ви комфортно в училище и да го посещава с желание, от значение е:

а) отношението на учителят/ите; 67 35%
б) уютната обстановка; 40 21%
в) отношенията на детето със съучениците му; 52 27%
г) добре осигурената материална база; 30 16%
Other 2 1%

8. Бихте ли искали детето Ви да изучава друг чужд език вместо английски език?

а) да 34 50%
б) не 29 43%
в) не мога да преценя 5 7%

9. Ако отговорът Ви на въпрос 8 е „да”, посочете желания от Вас език

а) немски език 18 46%
б) испански език 6 15%
в) френски език 0 0%
г) италиански език 1 3%
д) руски език 7 18%
е) китайски език 4 10%
Other 3 8%

10. Как бихте искали да се провежда обучението в начален курс?

а) по традиционен начин 20 17%
б) да се използват повече игри 40 34%
в) посредством компютри и мултимедия 26 22%
г) групова работа 28 24%
Other 2 2%

 В кой клас е Вашето дете?

1 15 22%
2 27 40%
 3 13 19%
 4 8 12%
Other 4 6%

Благодарим Ви и за изключително ценните препоръки към учителите и ръководството  с които ще се съобразим.